Road Spark N-SL LED Street Light

Apkartejas vides izpratnes palielinaöanas un energoizdevumu samazinaöanas nepiecieöamiba uzplaiksnija jaunu „zala” ielu apgaismojuma vilni. Musu risinajumi ir musdienu tehnolo&ijas sasniegumu un robusta un praktiska dizaina apvienojums, kas lauj uzlabot ielu apgaismojuma risinajumu. RoadSpark lampu serija ir vadama, ar regulejamu spilgtumu, tai ir temperaturas un sprieguma kritumu aizsardziba, ka ari industrijas vadosie energijas efektivitates raditaji.


Vadibas sistema BLB7 ir inteligents apgaismojuma vadibas veids, kas sauj energoefektivi izmantot
apgaismojuma sistemu bez ikdienas iejauköanas tas darbiba.

Vadibas sistema darbojas uz fotosensora un astronomiska pulkste'a mijiedarbibas principa, kas atvieglo
apgaismojuma intensitates konfigureöanu atkariba no pasutitaja velmem un arejiem apstak$iem. Gaismek$u sinhrona darbiba ir balstita uz gaismas )erme'u savstarpejo sihnronizaciju pa radiokanalu.

Vadibas sistema spej stradat tris reûimos:

  • Sistemas ieslegöana vai izslegöana tradiocionala veida;
  • Sistemas automatiska paöreguleöana (izmantojot astronomiska pulste'a un fotoradara
    mijiedarbibu);
  • Jaukta vadiba

Ka papildus aprikojums ir iespejams uzstadit iespeju sa'emt atskaites par sistemas darbibu: informacija par ieslegöanu/izslegöanu, intensitati un kopejo ener#ijas pateri'u. Attiecigi, sistema var palidzet sekot energoefektivai gaismas plusmas izmantoöanai. Iespejams izmantot 0-10V, DALI, PWM protokolus. Vadibas sistema $auj ari nodroöinat divu lime'u baroöanas )edi, kas nozime minimalu vadibas sistemas elektribas pateri'u izslegtas gaismas sistemas stavok$i. Papildus, dioûu darbibas temperaturas kontrole, parsprieguma aizsardziba un stravas stabilizacija palielina gaismek$a darba muûu.

 NosaukumsRoadSpark N-SL 
enakoöais spriegums  90 ÷ 295 V AC
Frekvences diapazons 47 ÷ 63 Hz 
 Ener#ijas faktors>0.89 - >0.93 
 Kopejie harmoniskie trokö'i <15%
Ener#ijas efektivitate >85% - >89% 
 LED energopateri'ö80 - 120 W 
 LED efektivitate 107 lm/w
 Kopeja sistemas efektivitate 89 lm/w - 93.5 lm/w
 Lampu plusma 7140 - 11200 lm
 SpektrsPure White: 5000 ÷ 7000 K, Warm White: 3000 ÷ 4000 K 
 Spektra indekssRa = 65 
 Gaismas avotsCitizen High Power 13 Watt LED 
 Gaismas sadalijuma likneAsimetriska 60°/120°, 74°/90° 
Ieslegöanas temperatura  -20 ÷ 50 °C
 Darba temperatura -40 ÷ 50 °C
 Darba mitrums 10 ÷ 90 %
 Uzglabaöanas temperatura10 ÷ 85 °C 
 Darbibas ilgums≥ 65 000 St 
 Elektronika Temperaturas aizsardziba, spilgtuma regulacija (automatika vai vadama),
sprieguma krituma aizsardziba, issavienojuma aizsardziba, stravas stabilizacija.
 KorpussAnodizets aluminija sakausejums un polikarbonats 
 Izmeri (G x P x A) 600 x 348 x 161 mm
 Svars12.1 kg 
 Aizsardzibas klaseP66/IK08

licence

Conformity with RoHS Directive 2002/95/EC - Pb. Cd. Hg. Cr+6. PbDSs 6 substances complies to RoHS standard.